Ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo

Chương trình đào tạo

Hệ đào tạo: Đại học chính quy (kỹ sư)
Chương trình: Chuẩn – Bán phần

Kiến thức giáo dục đại cương: 58 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Ngoại ngữ
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Kỹ năng mềm
 • Toán cao cấp 1
 • Toán cao cấp 2
 • Vật lý 1 
 • Vật lý 2
 • Thí nghiệm vật lý
 • Toán dành cho kỹ sư
 • Luật kinh doanh
 • Kinh tế kỹ thuật
 • Quản trị công nghệ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 88 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành

 • Nhập môn Công nghệ kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo
 • Khoa học máy tính 1
 • Kỹ thuật điện – điện tử
 • Vẽ kỹ thuật
 • Cơ kỹ thuật 1
 • Cơ kỹ thuật 2
 • Lý thuyết điều khiển tự động
 • Kỹ thuật số
 • Vi điều khiển
 • Cơ cấu chấp hành và cảm biến
 • Kỹ thuật chế tạo
 • Thiết kế máy
 • Kỹ thuật robot 1

Kiến thức ngành 

 • Kỹ thuật robot 2
 • Khoa học máy tính 2
 • Thí nghiệm kỹ thuật robot
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Hệ thống nhúng
 • Thị giác máy
 • Hệ thống tự động

Kiến thức chuyên ngành 

 • Internet vạn vật
 • Tương tác người và máy
 • Thí nghiệm điều khiển tự động
 • Thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo
 • Đồ án thiết kế robot
 • Đồ án trí tuệ nhân tạo

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 

 • Dữ liệu lớn và ứng dụng
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Tối ưu hóa
 • Học máy
 • Học sâu
 • Điều khiển phi tuyến và đa biến
 • Cấu trúc phần mềm cho robot và AI
 • Robot có chân và dạng người
 • Robot hợp tác, phân tán và module
 • Phỏng sinh và robot sinh học
 • Lập trình robot nâng cao
 • Xử lý tín hiệu số
 • Thiết kế tối ưu robot
 • Mỹ thuật công nghiệp

Đồ án và thực tập tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 156 tín chỉ