TS. Trần Đăng Bổng

Amanda Wilson

Trần Đăng Bổng

Giảng viên

Tiến sĩ

HCMC University of Technology, Viet Nam

Lĩnh vực nghiên cứu:DesignMechanics

Study:

1984: Bachelor of Forestry Mechanical Engineering, Voronezh Forestry Technical University (Soviet Union)
2013: Doctor of Mechanical Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology (Viet Nam)

Publication:

  1.  Tran Dang Bong, Tran Trung Anh Dung, Pham Ngoc Tuan. (2008). OPTIMAL STRIP LAYOUT OF IRREGULAR SHAPES BY DIE STAMPING THEM FROM METAL SHEET. VNUHCM Journal of Science and Technology Development11(3), 79-87.
  2. Bong Dang Tran, Tuan Ngoc Pham. (2008). DESCRIBING THE CONTOUR OF IRREGULAR TWO-DIMENIONAL SHAPES BY USING SCANNER AND COMPUTER. VNUHCM Journal of Science and Technology Development11(3), 88-96.
  3. Trần Đăng Bổng, Trần Trung Anh Dũng, Phạm Ngọc Tuấn. (2008). Tối ưu hóa sơ đồ cắt chi tiết kim loại từ phôi tấm bằng phương pháp dập nguội. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ11(3), 79-87.
  4. Trần Đăng Bổng, Phạm Ngọc Tuấn. (2008). Mô tả đường biên chi tiết mẫu bằng máy quét, Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ, Tập 11, số 03/2008, trang 88-96.
  5. Bong Dang Tran, Tuan Ngoc Pham, Nguyen Dai Tran, Tuan Minh Ho. (2009). GODOGRAPH OF STRIP LAYOUT OF IRREGULAR SHAPES CUTTING FROM SHEET. VNUHCM Journal of Science and Technology Development12(13), 77-84.
  6. Trần Đăng Bổng, Phạm Ngọc Tuấn, Trần Đại Nguyên, Hồ Minh Tuấn. (2010). XÂY DỰNG ĐƯỜNG MÚT TRONG SƠ ĐỒ SẮP XẾP CHI TIẾT CẮT TỪ VẬT LIỆU DẠNG TẤM TRONG NGÀNH GIÀY DÉP. Tạp Chí Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ, 12(13), 77–84.
  7. Bong Dang Tran, Tuan Ngoc Pham. (2010). OPTIMIZATION OF ORIENTED NESTING LAYOUT ON RECTANGULAR MATERIAL SHEETS. VNUHCM Journal of Science and Technology Development13(3), 43-50.
Share