04-06 31 sinh viên 3ITech UEH bắt đầu kỳ học trao đổi tại Đại học Công nghệ Rajamangala Lanna, Thái Lan

31 sinh viên 3ITech UEH bắt đầu kỳ học trao đổi tại Đại học Công nghệ Rajamangala Lanna, Thái Lan

Ngày 03 tháng 06 năm 2024, 31 sinh viên Viện Công nghệ thông minh và Tương tác, Đại học…

05-03 Gặp mặt và làm việc với Đại học Công nghệ Rajamangala Lanna, Thái Lan

Gặp mặt và làm việc với Đại học Công nghệ Rajamangala Lanna, Thái Lan

Sáng ngày 02 tháng 03 năm 2024, Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác (3I) - Đại học…