07-03 Tọa đàm lấy ý kiến Chương trình đào tạo Điều khiển thông minh và Tự động hóa

Tọa đàm lấy ý kiến Chương trình đào tạo Điều khiển thông minh và Tự động hóa

Ngày 07 tháng 03 năm 2024, Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác (3I) thuộc Đại học Kinh…