29-02 Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác làm việc với Đại học Chiang Mai (Chiang Mai University), Thái Lan

Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác làm việc với Đại học Chiang Mai (Chiang Mai University), Thái Lan

Ngày 29 tháng 02 năm 2024, Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác (3I) đã có buổi làm…