07-02 Robot và Trí tuệ nhân tạo: Nhu cầu của thị trường lao động hiện nay

Robot và Trí tuệ nhân tạo: Nhu cầu của thị trường lao động hiện nay

Theo dự báo từ ChatGPT 3.5, sự phát triển của Robot và Trí tuệ nhân tạo sẽ dẫn đến…