01-02 Hành trình rèn luyện ý chí và khơi gợi lòng yêu nước: Học kỳ quân sự đầu tiên của sinh viên K49 – Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác

Hành trình rèn luyện ý chí và khơi gợi lòng yêu nước: Học kỳ quân sự đầu tiên của sinh viên K49 – Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác

Ngày 31/01/2024 vừa qua, các sinh viên ngành Robot&AI và LogTech Khóa 49, Viện Công nghệ Thông minh và…