07-03 Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác đón tiếp đoàn công tác Đại học Chiang Mai đến thăm và làm việc

Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác đón tiếp đoàn công tác Đại học Chiang Mai đến thăm và làm việc

Ngày 07 tháng 03 năm 2024, Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác (3I) - Đại học Kinh…