UEH là cơ sở giáo dục đại học đào tạo thiên về kinh tế, thì các chương trình đào tạo lĩnh vực công nghệ sẽ có gì nổi trội hơn các trường chuyên về lĩnh vực công nghệ?

So với chương trình đào tạo của các trường chuyên môn về công nghệ kỹ thuật, khi sinh viên học các chương trình về công nghệ tại UEH n sẽ được trang bị kiến thức từ nền tảng đến chuyên sâu ở lĩnh vực học, ngoài ra còn được trang bị các kiến thức bổ trợ ở các lĩnh vực kinh tế, xã hội, kỹ năng mềm, khởi nghiệp. Bên cạnh đó, chương trình học sẽ bổ sung thêm các học phần kỹ năng, quản lý, kinh tế để sinh viên có khả năng trở thành các nhà quản trị công nghệ, các lãnh đạo nhóm, lãnh đạo doanh nghiệp…

Share