Tổng thời gian học và số môn học của Chương trình Công nghệ Logistics UEH?

Chương trình Công nghệ Logistics UEH được phân bổ trong 4 năm với khoảng 60 môn học. Trung bình 1 học kỳ sinh viên sẽ học từ 7-8 môn học.

Share