Tổng thời gian học của sinh viên Chương trình Logistics và quản lý chuỗi cung ứng UEH là 3,5 năm còn đối với Chương trình Công nghệ Logistics UEH hệ kỹ sư là 4 năm. Vậy giữa hai chương trình đào có gì khác biệt và cơ hội việc làm của chương trình nào nhiều hơn?

Chương trình Logistics và quản lý chuỗi cung ứng UEH với tổng thời gian học là 3,5 năm và 120 tín chỉ. Các học phần thiên về quản lý, kinh tế, xã hội, không có học phần công nghệ.
Chương trình Công nghệ Logistics UEH hệ kỹ sư với tổng thời gian học là 4 năm và 150 tín chỉ. Hướng kỹ sư các học phần trang bị kiến thức từ nền tảng đến chuyên sâu ở lĩnh vực công nghệ kỹ thuật, ngoài ra còn được trang bị các kiến thức bổ trợ ở các lĩnh vực kinh tế, xã hội, kỹ năng mềm, khởi nghiệp. Chương trình học bổ sung các học phần kỹ năng, quản lý, kinh tế để sinh viên có khả năng trở thành các nhà quản trị công nghệ, các lãnh đạo nhóm, lãnh đạo doanh nghiệp…

Share