Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Công nghệ Logistics UEH có cơ hội học thạc sĩ, tiến sĩ hay không?

Chương trình Công nghệ Logistics UEH tuy mới ở Việt Nam nhưng cơ hội để học Thạc sĩ, Tiến sĩ là hoàn toàn có. Đầu tiên là có rất nhiều các chương trình đào tạo ở nước ngoài đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ ở hai ngành này, và cơ hội nhận học bổng là rất hơn. Còn ở trong nước sinh viên vẫn có thể học tiếp Thạc sĩ, Tiến sĩ ở các ngành gần như Quản trị công nghệ, các khối ngành kỹ thuật, quản lý…

Share