Sinh viên Chương trình Điều khiển thông minh và Tự động hóa UEH có cơ hội tiếp cận vào các tài nguyên học tập như phòng thí nghiệm, phần mềm mô phỏng, và trang thiết bị hiện đại không?

Hiện nay, UEH đang đầu tư rất nhiều các phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu. Ngay từ những năm đầu tiên thì sinh viên Chương trình Điều khiển thông minh và Tự động hóa UEH đã có cơ hội tham gia vào các phòng lab với trang thiết bị hiện đại dưới sự quản lý và hướng dẫn của các thầy trong viện. Sinh viên sẽ được tạo điều kiện để sử dụng các phần mềm chuyên ngành để phát triển các ý tưởng khởi nghiệp. Ngoài ra, sinh viên có thể tham gia nghiên cứu với các thầy/cô để thực hiện các dự án kết hợp với công ty hoặc đề tài nghiên cứu.

Share