Chương trình Điều khiển thông minh và Tự động hóa UEH tập trung vào phát triển những kỹ năng gì?

Chương trình Điều khiển thông minh và Tự động hóa UEH tập trung vào phát triển cả kỹ năng mềm (như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy thiết kế, khởi nghiệp) và kỹ năng chuyên môn. Sinh viên Chương trình Điều khiển thông minh và Tự động hóa UEH được tham gia vào các dự án thực tế và được khuyến khích giải quyết các vấn đề công nghiệp thực tế.

Share