Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Giới thiệu

Nội dung giáo trình gồm 6 chương:

Chương 1: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh;

Chương 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh;

Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;

Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân;

Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế;

Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức, con người.

Giáo trình góp phần giúp người học hiểu sâu sắc, toàn diện và đầy đủ hơn về vai trò, vị trí, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh, các nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng, liên hệ với thực tiễn học tập, rèn luyện, xây dựng nhân cách để trở thành công dân tốt, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước.

 

Share