Ngành Điều khiển thông minh & Tự động hóa

Chương trình đào tạo

Hệ đào tạo: Đại học chính quy (kỹ sư)
Chương trình: Chuẩn

Kiến thức giáo dục đại cương: 58 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Mỹ thuật công nghiệp
 • Luật Khoa học công nghệ và Sở hữu trí tuệ
 • Toán dành cho kỹ sư
 • Toán thống kê
 • Tiếng Anh Tổng quát
 • Tiếng Anh lĩnh vực công nghệ, truyền thông và thiết kế 1
 • Tiếng Anh lĩnh vực công nghệ, truyền thông và thiết kế 2
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế kỹ thuật
 • Toán cao cấp 1
 • Toán cao cấp 2
 • Vật lý 1
 • Vật lý 2
 • Thí nghiệm vật lý
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Kỹ năng mềm
 • Quản lý dự án công nghệ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 87 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành

 • Lý thuyết điều khiển tự động
 • Vẽ kỹ thuật
 • Kỹ thuật Điện – Điện tử
 • Nhập môn điều khiển thông minh và tự động hóa
 • Khoa học máy tính 1
 • Kỹ thuật số
 • Cơ kỹ thuật 1
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Cơ cấu chấp hành và cảm biến
 • Thiết kế máy
 • Vi xử lý 
 • Điều khiển thông minh 
 • Kỹ thuật robot 1
 • Hệ thống nhúng
 • Hệ thống tự động
 • An toàn lao động và môi trường công nghiệp
 • Nhận dạng hệ thống và điều khiển
 • Thị giác máy

Kiến thức ngành 

 • Khoa học máy tính 2
 • Internet vạn vật
 • Thí nghiệm điều khiển tự động
 • Thí nghiệm mạng truyền thông
 • PLC
 • Điều khiển quá trình
 • Đồ án Tự động hóa công nghiệp
 • Thí nghiệm Tự động hóa
 • Mạng truyền thông công nghiệp
 • Đồ án điều khiển tự động

Kiến thức chuyên ngành 

 • Mạng truyền thông công nghiệp
 • Nhận dạng hệ thống và điều khiển
 • Hệ thống tự động
 • Đồ án điều khiển tự động
 • Đồ án Tự động hóa công nghiệp
 • Thí nghiệm Tự động hóa
 • Thí nghiệm mạng truyền thông
 • Thí nghiệm điều khiển tự động
 • Internet vạn vật

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 

 • Nhóm Điều khiển (chọn 2 trong 4): Hệ thống SCADA; Xử lý tín hiệu số; Điều khiển phi tuyến và đa biến; Mô hình hóa và mô phỏng. 
 • Nhóm Tự động hóa (chọn 2 trong 4): Tự động hóa trong kinh doanh; Tự động hóa trong sản xuất; Tự động hóa dữ liệu; Chuyển đổi số.

Đồ án và thực tập tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 155 tín chỉ