Ngành Công nghệ Logistics

Chương trình đào tạo

Hệ đào tạo: Đại học chính quy (kỹ sư)
Chương trình: Chuẩn – Bán phần

Kiến thức giáo dục đại cương: 58 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Ngoại ngữ 1,2,3,4
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Kỹ năng mềm
 • Toán cao cấp 1
 • Toán cao cấp 2
 • Vật lý 1 
 • Vật lý 2
 • Thí nghiệm vật lý
 • Toán dành cho kỹ sư
 • Luật kinh doanh
 • Kinh tế kỹ thuật
 • Quản trị công nghệ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 88 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành

 • Nhập môn công nghệ logistics
 • Khoa học máy tính 1
 • Kỹ thuật điện – điện tử
 • Vẽ kỹ thuật
 • Cơ kỹ thuật 1
 • Cơ kỹ thuật 2
 • Quản trị học
 • Phân tích nghiệp vụ kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Cơ cấu chấp hành và cảm biến
 • Kỹ thuật chế tạo
 • Thiết kế máy
 • Kỹ thuật robot 1
 • Vận trù học

Kiến thức chuyên ngành 

 • Kỹ thuật robot 2
 • Thí nghiệm kỹ thuật robot
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Hệ thống tự động
 • Internet vạn vật
 • Thiết kế và quản lý chuỗi cung ứng
 • Hệ thống nâng chuyển
 • Quản trị tồn kho và kho vận
 • Thiết kế mặt bằng
 • Thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo
 • Đồ án Logistics 1
 • Đồ án Logistics 2

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 

Nhóm Khoa học dữ liệu (chọn 1 trong 2)

 • Dữ liệu lớn và ứng dụng
 • Phân tích dữ liệu

Nhóm vận hành Logistics và chuỗi cung ứng (chọn 1 trong 3) 

 • Quản trị bán lẻ
 • Quản trị dịch vụ
 • Quản trị bán hàng

Nhóm quản lý (chọn 1 trong 3) 

 • Quản trị dự án
 • Quản trị chất lượng
 • Khoa học ra quyết định

Nhóm Công nghệ ứng dụng (chọn 1 trong 3)

 • Công nghệ và đổi mới trong quản lý chuỗi cung ứng
 • ERP trong quản trị sản xuất
 • ERP trong quản trị mua hàng và phân phối

Nhóm chuyên sâu (chọn 1 trong 3) 

 • Chuỗi cung ứng trong thương mại điện tử
 • Logistics quốc tế
 • Các mô hình mô phỏng trong quản lý chuỗi cung ứng

Đồ án và thực tập tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 156 tín chỉ